Ogłoszenie o III Sesji Rady Gnminy Bełżec

2018-12-06

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodnicząca Rady Gminy Bełżec zwołuje III sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 12 grudnia 2018r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z I i II sesji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, terenu położonego pomiędzy ul. Lwowską a ul. Słoneczną w miejscowości Bełżec przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Bełżec oraz ustalenie przedmiotu ich działania;

5.3. zmian w budżecie gminy;

5.4. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok;

5.5. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bełżec;

5.6. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Bełżec;

5.7. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019 r.;

5.8. wprowadzenia opłaty od posiadania psów;

5.9. wprowadzenia zwolnień z opłaty od posiadania psów;

5.10.wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Komadowska

<< wróć