Ogłoszenie o IV sesji Rady Gminy Bełżec

2018-12-21

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodnicząca Rady Gminy Bełżec zwołuje IV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 28 grudnia 2018r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, terenu położonego przy ul. Lwowskiej w Bełżcu, z przeznaczeniem pod teren usług;

4.2. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Bełżec – posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”;

4.3. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;

4.4. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

4.5. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bełżec na 2019 rok;

4.6. uchwalenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Bełżec na 2019 rok;

4.7. uchwalenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bełżec na 2019 rok;

4.8. uchwalenia planu pracy Komisji Mienia Komunalnego, Budżetu, Samorządu i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy Bełżec na 2019 rok;

4.9. uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bełżec na 2019 rok;

4.10. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Bełżec na rok 2019;

4.11. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Grunwaldzkiej;

4.12. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bełżec;

4.13. zmian w budżecie gminy na 2018r.;

4.14. wieloletniej prognozy finansowej na 2019 r.;

4.15. uchwały budżetowej na 2019 r.

5. Krótka informacja Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Komadowska

<< wróć