Nabór na stanowisko pracy - asystent rodziny

2018-12-24

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu na podstawie art. 12  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ogłasza nabór na stanowisko pracy - asystent rodziny.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

1.Wymagania konieczne:
            a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
            b) korzystanie z pełni praw publicznych,
            c) nieposzlakowana opinia,
            d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
            e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
            f) wykształcenie:

wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy

z dziećmi lub rodziną oraz co najmniej roczny, udokumentowany staż pracy z dziećmi lub rodziną,

lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny oraz co najmniej roczny, udokumentowany staż pracy z dziećmi lub rodziną,

lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną oraz co najmniej 3 letni, udokumentowany staż pracy z dziećmi lub rodziną.
            g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza
                 rodzicielska nie jest jej/ jemu zawieszona ani ograniczona,
            h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią/ niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

2. Dodatkowe:

            -   doświadczenie w pracy z dzieckiem lub rodziną,

             -    umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,

             -    umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów,

             -    umiejętność planowania pracy, operatywność,

- znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

Dokumenty składane przez kandydata powinny zawierać:

   -  list motywacyjny,

   -  życiorys - curriculum vitae,

   -  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

   -  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

   -  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe lub dokument potwierdzający informacje w tym zakresie,

  -   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu ul. Lwowska 36c, 22-670 Bełżec, w pokoju nr 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.01.2019 r.

Decyduje data wpływu dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu".

<< wróć