Ogłoszenie o XXXVII sesji Rady Gminy Bełżec

2010-08-18

R A D A G M I N Y

B E Ł Ż E C

Bełżec, dnia 18.08.2010 r.

MIESZKAŃCY GMINY BEŁŻEC

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXVII sesję Rady Gminy Bełżec

w dniu 24 sierpnia 2010 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. przystąpienia Gminy Bełżec do partnerskiego projektu ,,Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

6.2. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Bełżcu ozn. nr ewid. gruntu 204/2, 204/4, 205/4, 208/4,

6.3. podziału Gminy Bełżec na stałe obwody głosowania,

6.4. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej,

6.5. wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości położonej w Bełżcu,

6.6. zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8 Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy: (-) Kazimierz Marynicz

<< wróć