OBWIESZCZENIE

2010-08-26

OBWIESZCZENIE

Uprzejmie informuje się, że do dnia 15 września 2010r. w Urzędzie Gminy Bełżec (pokój nr 4) w godzinach pracy urzędu przyjmowane będą wnioski osób ubiegających się o stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2010/2011 W przypadku słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wnioski będą przyjmowane do dnia 15 października 2010r.

     Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej gdzie wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 351 zł netto , w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna.

Wzory stosownych wniosków wydane są w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Bełżec

Wykaz dokumentów i poświadczeń wymaganych do złożenia wniosku o stypendium szkolne :

1. Zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez członków rodziny uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,

a/ osoby posiadające dochód z tytułu zatrudnienia – zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie pomniejszonym o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób,

b/ osoby posiadające świadczenie rentowe i emerytalne – odcinek renty lub emerytury za wymagany miesiąc,

c/ osoby posiadające świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy lub status osoby bezrobotnej- zaświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku (netto) lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej,

d/ osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,

e/ osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej – zaświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu,

f/ osoby mające przyznany dodatek mieszkaniowy – decyzja o przyznaniu dodatku, lub zaświadczenie,

g/ osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie z urzędów miejsca położenia gospodarstwa o ilości hektarów przeliczeniowych,

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207.00 ,

h/ osoby otrzymujące alimenty – kopia wyroku sądowego zasądzającego alimenty i przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość otrzymywanych alimentów,

j/ osoby bez dochodu – własne oświadczenie o środkach utrzymania w danym okresie, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lub. potwierdzające status osoby bezrobotnej,

k/ osoby otrzymujące dochody z innych źródeł- zaświadczenie o wysokości dochodów

l/ osoby uzyskujące dochody nie podlegające opodatkowaniu -oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów

<< wróć