OGŁOSZENIE

2010-09-01

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że przedłuża się do dnia 6 września 2010r. termin składania wniosków na dofinansowanie podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i klasie II gimnazjum w ramach realizacji rządowego programu ,, Wyprawka szkolna.”

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana też uczniom słabo widzącym, nie słyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, realizującym w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny.

Dofinansowanie zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty :

1) 170,-zł dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej oraz ucznia z niepełnosprawnością ww. realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej,

2) 310,- zł dla ucznia II klasy gimnazjum oraz ucznia z niepełnosprawnością ww. realizującego kształcenie w klasach I-III gimnazjum,

3) 200,- zł dla ucznia z niepełnosprawnością ww. realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Pomoc w formie dofinansowania przysługuje dzieciom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium programu ( dochód, który nie przekracza miesięcznie 351,- zł netto na jednego członka rodziny ) oraz dodatkowo uczniom dotkniętym między innymi sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, alkoholizmem w rodzinie, wielodzietnością.

Rodzice dzieci spełniający powyższe kryterium proszeni są o składanie wniosków na dofinansowanie do podręczników w sekretariatach Szkoły Podstawowej w Bełżcu i Publicznego Gimnazjum w Bełżcu.

Wójt Gminy

Andrzej Adamek

<< wróć