Formularze do pobrania

2017-01-04

Działalność gospodarcza:

* Druk wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bezpłatne informacje dla początkującego przedsiębiorcy dostępne są na stronie www.mikroporady.pl


* Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzonych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


 Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

* Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. - opis procedury

- Wniosek o wpis do RDR

- Oświadczenie do RDR

- Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Deklaracje podatkowe:

* Deklaracja na podatek rolny

* Deklaracja na podatek leśny

* Deklaracja na podatek od nieruchomości

* Deklaracja na podatek od środków transportowych

- Załącznik do deklaracji Dt-1

Wzory informacji podatkowych:

Podatek leśny:

Podatek od nieruchomości:

Podatek rolny:


Stawka podatku leśnego

Stawka podatku rolnego

Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od środków transportowych

Rolnictwo:

* Zezwolenie na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych - procedura

- Wniosek o zezwolenie na uprawę maku i konopi niskowłóknistych


Urząd Stanu Cywilnego:

Wniosek o transkrypcję aktu.

Wniosek o uzupełnienie aktu.

Wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.


Gospodarka gruntami:

Wniosek o wydzierżawienie gruntu

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości


Gospodarka komunalna:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

<< wróć