Informacja

2018-06-20

logo.jpg

Pragniemy poinformować, iż w ramach realizacji projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec, Kolektor KP-1 - kontynuacja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Gmina Bełżec zakupiła między innymi prasę taśmową do prasowania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Bełżcu oraz ciągnik rolniczy z przyczepą..

Zakupiona prasa Monobelt typ NP06CK o przepustowości 6 m3/h w znacznym stopniu poprawi efektywność pracy oczyszczalni. Wartość prasy to 282 383,40 zł brutto. Dostawy urządzenia i montażu dokonała firma Ekofinn-Pol sp. z o.o . z Bm. Banino woj. pomorskie.

Do transportu osadu z oczyszczalni ścieków zakupiono również w ramach w/w projektu fabrycznie nowy ciągnik rolniczy URSUS C-380 IIIB o mocy 75 KM z ładowaczem czołowym TUR-4F i szuflą o szerokości 2,2 m oraz przyczepę rolniczą jednoosiową Pronar T654/1 o ładowności 3,5 t. Zgodnie ze złożoną ofertą przez firmę "ARPIS 8" z Tyszowiec wartość zakupionego sprzętu to 182 163,00 zł brutto.

Jednocześnie po okresie przygotowawczym rozpoczęto prace budowlane przy budowie kanalizacji w m. Bełżec kolektor KP-1. Włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej przy ul. Czarnieckiego oraz ul. Partyzantów zapoczątkowano etap budowy sieci kanalizacyjnej przewidziany w harmonogramie w br.

czytaj

Umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji zadania

2018-03-16

logo.jpg

Umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji zadania

Realizując elementy informacyjno-promocyjne umieszczono tablicę informacyjną w miejscu realizacji zadania.

Relacja fotograficzna:

czytaj

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec

2018-02-14

logo.jpg

Podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec !!!

Miło nam poinformować, że w dniu 14 lutego br. Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec, Kolektor KP-1 – kontynuacja" z firmą " WOD-GAZ" z Tomaszowa Lubelskiego – wykonawcą zadania.

Wartość umowy opiewa na kwotę:

4 350 000,00 zł. netto

5 350 500,00 zł brutto

W chwili obecnej trwa jeszcze wybór pozostałych wykonawców zadania.

czytaj

Informacje o projekcie

2017-07-07

logo.jpg

1. INFORMACJE OGÓLNE:

Tytuł projektu:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec, Kolektor KP-1 – kontynuacja

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest "Poprawa stanu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Bełżec przyczyniająca się do minimalizacji zagrożeń epidemiologicznych oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego". Realizacja projektu umożliwi poprawę stanu infrastruktury technicznej (kanalizacja) oraz zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego, które stanowi podstawę potencjału rozwoju Gminy i wpływa zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Grupą docelową, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji Projektu na poziomie jego realizacji będą:

* mieszkańcy miejscowości Bełżec

* instytucje oraz organizacje znajdujące się w miejscowości Bełżec

* firmy, przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w obrębie miejscowości Bełżec

* mieszkańcy Gminy Bełżec,

* instytucje oraz organizacje znajdujące się w Gminie Bełżec.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje:

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rur PE 90, PE 125, PE 160, PE 225;

-wykonanie sieci grawitacyjnej z rur PCV - U -160;

- wykonanie przyłączy grawitacyjnych z rur PCV - U -160;

- wykonanie studni zbiorczych (zaworowych);

- wykonanie studni rewizyjnych, oraz zakup i montaż prasy do odwadniania osadu nadmiernego wraz z linią do higienizacji osadu wapnem. Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana na ulicach: Czarnieckiego, Wiejska, Kolejowa, Świerkowa, Jodłowa, Partyzantów, Reja, Piaseckiego, Leśna, Spokojna, Osiedlowa, Wrzosowa.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte poniższe wskaźniki rezultatu:

1) liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 540 osób

2) Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 540 osób,

3) wybudowana sieć kanalizacyjna o łącznej długości 8949,50 m.

4) powierzchnia terenów objęta działaniem zakupionego sprzętu - 1954,21 ha

5) Liczba wspartych stanowisk monitoringiem środowiska – 121 szt.

Okres realizacji projektu:

od 2015-07-24 do 2020-12-31

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020

Oś priorytetowa: 6: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie: 6.4: Gospodarka wodno-ściekowa

Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU

Numer umowy: RPLU.06.04.00-06-0010/15-00

Data podpisania umowy: 2017-04-05

Wartość projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową

przed wyłonieniem wykonawców

Nazwa źródła finansowania

Wydatki ogółem

Wydatki kwalifikowane

Środki wspólnotowe ( ze środków EFRR)

3 515 216,29

3 515 216,29

Krajowe środki publiczne, w tym

Budżet państwa

Budżet jednostek samorządu terytorialnego

Inne krajowe środki publiczne, w tym

3 521 570,39

0,00

3 521 570,39

0,00

1 998 848,49

0,00

1 998 848,49

0,00

Prywatne

0,00

0,00

Suma

7 036 786,68

5 514 064,78

czytaj

Wszystkich wpisów: 4