Informacje o projekcie

2017-07-07

logo.jpg

1. INFORMACJE OGÓLNE:

Tytuł projektu:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec, Kolektor KP-1 – kontynuacja

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest "Poprawa stanu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Bełżec przyczyniająca się do minimalizacji zagrożeń epidemiologicznych oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego". Realizacja projektu umożliwi poprawę stanu infrastruktury technicznej (kanalizacja) oraz zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego, które stanowi podstawę potencjału rozwoju Gminy i wpływa zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Grupą docelową, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji Projektu na poziomie jego realizacji będą:

* mieszkańcy miejscowości Bełżec

* instytucje oraz organizacje znajdujące się w miejscowości Bełżec

* firmy, przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w obrębie miejscowości Bełżec

* mieszkańcy Gminy Bełżec,

* instytucje oraz organizacje znajdujące się w Gminie Bełżec.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje:

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rur PE 90, PE 125, PE 160, PE 225;

-wykonanie sieci grawitacyjnej z rur PCV - U -160;

- wykonanie przyłączy grawitacyjnych z rur PCV - U -160;

- wykonanie studni zbiorczych (zaworowych);

- wykonanie studni rewizyjnych, oraz zakup i montaż prasy do odwadniania osadu nadmiernego wraz z linią do higienizacji osadu wapnem. Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana na ulicach: Czarnieckiego, Wiejska, Kolejowa, Świerkowa, Jodłowa, Partyzantów, Reja, Piaseckiego, Leśna, Spokojna, Osiedlowa, Wrzosowa.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte poniższe wskaźniki rezultatu:

1) liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 540 osób

2) Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 540 osób,

3) wybudowana sieć kanalizacyjna o łącznej długości 8949,50 m.

4) powierzchnia terenów objęta działaniem zakupionego sprzętu - 1954,21 ha

5) Liczba wspartych stanowisk monitoringiem środowiska – 121 szt.

Okres realizacji projektu:

od 2015-07-24 do 2020-12-31

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020

Oś priorytetowa: 6: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie: 6.4: Gospodarka wodno-ściekowa

Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU

Numer umowy: RPLU.06.04.00-06-0010/15-00

Data podpisania umowy: 2017-04-05

Wartość projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową

przed wyłonieniem wykonawców

Nazwa źródła finansowania

Wydatki ogółem

Wydatki kwalifikowane

Środki wspólnotowe ( ze środków EFRR)

3 515 216,29

3 515 216,29

Krajowe środki publiczne, w tym

Budżet państwa

Budżet jednostek samorządu terytorialnego

Inne krajowe środki publiczne, w tym

3 521 570,39

0,00

3 521 570,39

0,00

1 998 848,49

0,00

1 998 848,49

0,00

Prywatne

0,00

0,00

Suma

7 036 786,68

5 514 064,78

<< wróć