Postępy realizacji projektu:

2011-02-09

Logo RPO.jpg

Projekt:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


Postępy realizacji projektu:

Stosownie do zawartej umowy z wykonawcą robót Konsorcjum „ Carpol – Wod – Gaz” w Zamościu rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec:

KOLEKTOR KP – 2:

12.10.2010 roku rozpoczęcie budowy kolektora kanalizacji sanitarnej od ulicy Kopernika w kierunku ulicy Cichej oraz ulicą Sobieskiego w kierunku ulicy Kościuszki, następnie w ulicy Szczetowej, Skośnej, Granicznej, Kochanowskiego, Lwowskiej i Słonecznej. 15. 11.2010 roku rozpoczęcie budowy kolektora w ulicy Wąskiej w kierunku ZWP Bełżec.

KOLEKTOR KP – 3: 18.10.2010 roku. rozpoczęcie budowy kolektora kanalizacji od działki nr. 25/1 - drogi bocznej ulicy Grunwaldzkiej przez Stadion, w górę ulicy Zamojskiej (prawą stroną). 20.10.2010r. rozpoczęcie budowy kolektora kanalizacji w ul. Grunwaldzkiej w kierunku ulicy Zamojskiej oraz w ulicy Zielonej, następnie w górę ulicy Zamojskiej ( lewą stroną) .

Galeria zdjęciowa:

Początek realizacji 14.10.2010:

Realizacja na dzień 23.12.2010:

Grudzień 2010 rok

Realizując zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec”, którego całkowita wartość wynosi: 5 764 317,90 zł Gmina Bełżec na koniec grudnia 2010 roku złożyła wniosek o płatność dotyczący wykonania prac w I kwartale realizacji projektu tj. (X, XI, XII 2010 r.) o wartości całkowitej 634 170,27 zł. Otrzymała dofinansowanie w wysokości 389 858,76 zł.

Realizacja na dzień 10.01.2011:

Realizacja na dzień 26.01.2011:

Bełżec  dnia 2011.02.21

Realizacja podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej: kolektor KP-2 i KP-3 w miejscowości Bełżec,  przedstawia się na chwilę obecną następująco:

Kolektor KP-2

Aktualnie kontynuowane są roboty budowlane przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kościuszki tj. przepusty – przejścia pod ulicą ul. Kościuszki. Ponadto prowadzone są roboty przy realizacji sieci kanalizacyjnej w ulicy Granicznej oraz przy ul. Lwowskiej w kierunku ul. Kochanowskiego.

Kolektor KP-3

Kontynuowane są prace przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej Wykonano przejście pod drogą krajową nr 17 przy ul. Zamojskiej na wysokości działki nr 6/2.  Trwają prace budowlane przy realizacji sieci prace w górę przy ul. Zamojskiej - stroną prawą i lewą.

Realizacja na dzień 07.03.2011 r.


Bełżec, dnia 2011-03-21

Realizacja podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej kolektor KP-2 i KP-3 w miejscowości Bełżec, przedstawia się następująco:

Kolektor KP-2

Roboty budowlane przy budowie przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej, wznowiono w dniu 14 marca 2011 r. po ustąpieniu mrozów. Aktualnie kontynuowane są roboty budowlane przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej. Przewidywane wykonanie robót w najbliższym terminie przy ul. Lwowskiej w kierunku  ul. Kochanowskiego.

Kolektor KP-3

Roboty budowlane przy realizacji tego kolektora kanalizacji sanitarnej, wznowiono w dniu 18 marca 2011 r. Po wykonaniu przejścia pod drogą krajową nr 17, ul. Zamojską na wysokości działki nr 6/2, kontynuowane są prace budowlane przy budowie sieci w górę przy ul. Zamojskiej - stroną lewą. Następnie przewidywane jest wykonanie robót przy ul. Grunwaldzkiej w kierunku ulicy Zamojskiej lub przy ul. Zamojskiej w górę od ul. Zielonej.

Realizacja na dzień 27.04.2011 r.:

Kwiecień 2011 rok

Realizując zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec”, którego całkowita wartość wynosi: 5 764 317,90 zł Gmina Bełżec w kwietniu 2011 roku złożyła kolejny wniosek o płatność dotyczący wykonania prac w II kwartale realizacji projektu tj. (I, II, III 2011 r.) o wartości całkowitej 445 497,76 zł. Otrzymała dofinansowanie w wysokości 271 644,98 zł.

Licząc narastająco Gmina Bełżec od początku realizacji zadania otrzymała na chwilę obecną 661 503,74 zł dofinansowania.

Bełżec, dnia 12.05.2011 r.

Realizacja podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej  kolektor
KP-2 i KP-3 w miejscowości Bełżec,  przedstawia się następująco:

Kolektor KP-2


Kontynuowane są roboty budowlane przy budowie przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej. Aktualnie prowadzone są prace przy wykonywaniu odgałęzień sieci kanalizacyjnej przy ul. Kościuszki i Kopernika.

Kolektor KP-3

Kontynuowane są prace budowlane przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej, w kierunku ul. Zamojskiej oraz odgałęzienia przy ul. Grunwaldzkiej. Trwają przygotowania do wykonania przejścia z ul. Grunwaldzkiej pod drogą krajowa nr 17 - ulicą Zamojską w kierunku ul. Zielonej.

Realizacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec,  przyczyni się do poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym   stanu środowiska naturalnego w tym regionie. 

Realizacja na dzień 12.05.2011 r.:


Realizacja na dzień 20.05.2011 r.:

Przewiert pod drogą krajową 17

Realizacja na dzień 15.06.02001 r.:


Bełżec, dnia 2011.06.20

Realizacja podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej  kolektor
KP-2 i KP-3 w miejscowości Bełżec,  przedstawia się następująco:

Kolektor KP-2

Kontynuowane są roboty budowlane przy budowie przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej. Aktualnie prowadzone są prace przy wykonywaniu sieci oraz odgałęzień sieci kanalizacyjnej przy ul. Kochanowskiego. Ponadto trwają przygotowania do wykonania ostatniego przejścia pod drogą krajową nr 17 – ulicą Lwowską, za ulicą Kochanowskiego w kierunku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanej po przeciwnej stronie ul. Lwowskiej.

Kolektor KP-3

Kontynuowane są prace budowlane przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej. Realizacja tego odcinka kanalizacji jest skomplikowana z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych występujących w tym obszarze. Wykonanie wykopów na tym odcinku było możliwe dopiero po zastosowaniu igłofiltrów, które wypompowały wody gruntowe poniżej poziomu wykonywania wykopów.

Realizacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec, przyczyni się do poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym stanu środowiska naturalnego w tym regionie.

Realizacja na dzień 20.07.2011 r.:

Bełżec, dnia 25.07.2011 r.

Realizacja podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej kolektor

KP-2 i KP-3 w miejscowości Bełżec, przedstawia się następująco:

Kolektor KP-2

Wykonywane są roboty budowlane przy budowie podciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wąskiej w Bełżcu. Budowa tego etapu kanalizacji przy ul. Wąskiej realizowana jest równocześnie od działki – byłej stolarni PBRol. w kierunku ul. Prusa oraz od ul. Prusa w kierunku przeciwnym. Ponadto przy realizacji kanalizacji sanitarnej kolektora KP-2, prowadzone są prace przy wyposażaniu studni zaworowych w zawory podciśnieniowe typu „ISEKI” przy ulicy Kopernika, Cichej, Sobieskiego i Kościuszki oraz przy ulicy Lwowskiej w kierunku ulicy Kochanowskiego.

Kolektor KP-3

Kontynuowane są roboty przy budowie podciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej kolektora KP-3. Aktualnie prowadzone są prace przy wyposażaniu studni zaworowych w zawory podciśnieniowe typu „ISEKI” przy ulicy Lwowskiej, prawa stroną od stadionu sportowego w kierunku Tomaszowa Lubelskiego.

Realizacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec, przyczyni się do poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym stanu środowiska naturalnego w tym regionie.

Lipiec 2011 rok

Realizując zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec”, którego całkowita wartość wynosi: 5 764 317,90 zł Gmina Bełżec w lipcu 2011 roku złożyła kolejny wniosek o płatność dotyczący wykonania prac w III kwartale realizacji projektu tj. (IV, V, VI 2011 r.) o wartości całkowitej 891 513,28 zł. Otrzymała dofinansowanie w wysokości 537 227,77 zł.

Licząc narastająco Gmina Bełżec od początku realizacji zadania otrzymała na chwilę obecną 1 198 731,51 zł dofinansowania.

Realizacja na dzień 29.08.2011 r.:

Kolektor KP-2

Kontynuowane są roboty budowlane przy budowie podciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wąskiej w Bełżcu. Prowadzone są równocześnie roboty od działki – byłej stolarni PBRol. w kierunku ul. Prusa oraz od ul. Prusa w kierunku przeciwnym. Ponadto przy realizacji przedmiotowego kolektora, prowadzone są prace przy ulicy Lwowskiej w kierunku ulicy Słonecznej.

W miesiącu sierpniu rozpoczęto również prace przy wykonywaniu remontu przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Armii Krajowej.

Kolektor KP-3

W chwili obecnej nie wykonuje się robót przy realizacji kolektora KP-3.

Realizacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec, przyczyni się do poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym stanu środowiska naturalnego w tym regionie.

Realizacja na dzień 30.09.2011:

Kolektor KP-2

Kontynuowane są roboty budowlane przy budowie podciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Lwowskiej w kierunku Słonecznej w Bełżcu. Na odcinku tym aktualnie prowadzone są prace przy wykonywaniu sieci wraz z odgałęzieniem w kierunku południowym i północnym przy ul. Słonecznej .

Kolektor KP-3

Kontynuowane są prace budowlane przy budowie odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Zielonej, stroną lewą przy ulicy Lwowskiej w kierunku mostu na rzece Kryniczki. Realizacja tego odcinka kanalizacji jest trudna z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych. Wykonanie wykopów na tym odcinku było możliwe dopiero po zastosowaniu pomp - igłofiltrów, które wypompowały wody gruntowe poniżej poziomu wykonywania wykopów.


Wrzesień 2011

Realizując zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec”, którego całkowita wartość wynosi: 5 764 317,90 zł Gmina Bełżec obecnie złożyła kolejny wniosek o płatność dotyczący wykonania prac w IV kwartale realizacji projektutj. (VII, VIII, IX 2011 r.) o wartości całkowitej 983 725,27 zł. Otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w wysokości 596 494,29 zł. w tym kwartale.

Licząc narastająco Gmina Bełżec od początku realizacji zadania otrzymała na chwilę obecną 1 795 225,80 zł dofinansowania.

Dotychczas wybudowano ponad 8 km długości sieci kanalizacji sanitarnej wraz z Monitoringiem- system GPRS , wyposażono pompownię próżniowo-tłoczną w 2 dodatkowe pompy próżniowe oraz podłączono armatury kolektorów dolotowych i odlotowych. Ponadto zamontowano instalację wentylacyjną stacji podciśnieniowej.

Realizacja na dzień 21.11.2011 r.

Kolektor KP-2

Kontynuowane są roboty budowlane przy budowie podciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej oraz ul. Szczetowej w Bełżcu. Przy ulicy Słonecznej aktualnie prowadzone są prace przy wykonywaniu sieci wraz z odgałęzieniem w kierunku Kochanowskiego.

Kolektor KP-3

W chwili obecnej nie wykonuje się robót przy realizacji kolektora KP-3.

Realizacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec, przyczyni się do poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym stanu środowiska naturalnego w tym regionie.Realizacja nadzień 20.12.2011 r.

Kolektor KP-2
Kontynuowane są roboty budowlane przy budowie podciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami przy ul. Słonecznej oraz ul Prusa w Bełżcu. W ulicy Słonecznej prowadzone są prace przy wykonywaniu sieci kanalizacji z odgałęzieniami w kierunku południowym tj. Lubyczy Królewskiej.

Kolektor KP-3
W chwili obecnej nie wykonuje się robót przy realizacji kolektora KP-3.Styczeń 2012 rok

Realizując zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec”, którego całkowita wartość wynosi: 5 764 317,90 zł Gmina Bełżec w styczniu 2012 roku złożyła kolejny wniosek o płatność dotyczący wykonania prac w V kwartale realizacji projektu tj. (X, XI, XII 2011 r.) o wartości całkowitej 194 352,72 zł. Otrzymała dofinansowanie w wysokości 118 507,75 zł.

Licząc narastająco Gmina Bełżec od początku realizacji zadania otrzymała na chwilę obecną 1 913 733,54 zł dofinansowania.

Realizacja na dzień 08.02.2012 r.:

Kolektor KP-2

W miesiącu styczniu br. kontynuowane były prace przy budowie podciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami Ø 160, 125 , 90 przy ul. Słonecznej. Ponadto wykonywano montaż studni zbiorczych – zaworowych wraz z monitoringiem sieci oraz studni rewizyjnych WAVIN PVC-315 kanalizacji grawitacyjnej. Wykonywane były roboty przy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montażem studni jw. oraz monitoringiem sieci przy ul Prusa w Bełżcu. Prowadzone też były roboty przy wykonywaniu modernizacji i uzupełnieniu przepompowni ścieków próżniowo-tłocznej, polegające na wykonaniu czerpni powietrza, wentylatora, robót elektrycznych, szaf sterowniczych oraz uzupełnienie urządzeń komory zasuw .

Aktualnie roboty budowlane zostały wstrzymane ze względu bardzo niskie temperatury. Przy korzystniejszych warunkach pogodowych roboty zostaną wznowione.

Kolektor KP-3

Obecnie nie wykonuje się robót przy realizacji kolektora KP-3.

Kwiecień 2012 rok

Realizując zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec”, którego całkowita wartość wynosi: 5 764 317,90 zł Gmina Bełżec w kwietniu 2012 roku złożyła kolejny wniosek o płatność dotyczący wykonania prac w VI kwartale realizacji projektu tj. (I, II, III 2012 r.) o wartości całkowitej 838 595,81 zł. Otrzymała dofinansowanie w wysokości 509 099,15 zł.

Licząc narastająco Gmina Bełżec od początku realizacji zadania otrzymała na chwilę obecną 2 422 832,68 zł dofinansowania.

Realizacja na dzień 25.04.2012 r.:

Kolektor KP-2

W miesiącu kwietniu br. kontynuowane były prace przy budowie podciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej, polegające na montażu zaworów ciśnieniowych wraz z monitoringiem sieci w studniach zaworowych oraz wykonywaniu podłączeń budynków do wykonanej sieci kanalizacyjnej. Roboty te były prowadzone przy ul. Kościuszki, Lwowskiej oraz Wąskiej.

Kolektor KP-3

Przy realizacji kanalizacji sanitarnej przedmiotowego kolektora, prowadzone były roboty polegające na montażu zaworów ciśnieniowych wraz z monitoringiem sieci w studniach zaworowych oraz wykonywaniu podłączeń budynków do wykonanej sieci kanalizacyjnej przy
ul. Lwowskiej - strona prawa oraz w części przy ul. Grunwaldzkiej.

Realizacja na dzień 28.05.2012 r.

Kolektor KP-2

Kontynuowane są prace przy budowie podciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej, polegające na montażu zaworów ciśnieniowych wraz z monitoringiem sieci w studniach zaworowych oraz wykonywaniu podłączeń budynków do wykonanej sieci kanalizacyjnej. Roboty te są prowadzone przy ul. Kościuszki oraz ul. Sobieskiego.

Kolektor KP-3

Przy realizacji kanalizacji sanitarnej przedmiotowego kolektora, prowadzone były roboty polegające na montażu zaworów ciśnieniowych wraz z monitoringiem sieci w studniach zaworowych. W najbliższym terminie prowadzone będą roboty związane z wykonywaniem podłączeń budynków do wykonanej sieci kanalizacyjnej przy ul. Zamojskiej - strona lewa oraz w części przy ul. Zielonej.

Mieszkańcy Bełżca, których budynki zostały podłączone do realizowanej sieci kanalizacji sanitarnej są bardzo zadowoleni, gdyż nie będą musieli korzystać ze zbiorników ścieków (szamb) oraz opróżniać ich za pomocą wozów asenizacyjnych.

Realizacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec, przyczyni się do poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym stanu środowiska naturalnego w tym regionie.


Czerwiec 2012 rok

Realizując zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec”, którego całkowita wartość wynosi: 5 764 317,90 zł Gmina Bełżec w czerwcu 2012 roku złożyła kolejny wniosek o płatność dotyczący wykonania prac w VII kwartale realizacji projektu tj. (IV, V, VI 2012 r.) o wartości całkowitej 941 550,51 zł. Otrzymała dofinansowanie w wysokości 572 324,36 zł.

Licząc narastająco Gmina Bełżec od początku realizacji zadania otrzymała na chwilę obecną 2 995 157,04 zł dofinansowania.


Realizacja na dzień 20.08.2012 r.

Kolektor KP-2

Kontynuowane są prace przy budowie podciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej, polegające na montażu zaworów ciśnieniowych wraz z monitoringiem sieci w studniach zaworowych oraz wykonywaniu podłączeń budynków do wykonanej sieci kanalizacyjnej. Roboty te prowadzone obecnie przy ul. Kochanowskiego oraz ul. Spokojnej.

Kolektor KP-3

Przy realizacji kanalizacji sanitarnej przedmiotowego kolektora, prowadzone są roboty polegające na montażu zaworów ciśnieniowych wraz z monitoringiem sieci w studniach zaworowych oraz z wykonywaniem podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnej przy ul. Zamojskiej - strona lewa.

Planowany termin zakończenia rzeczowego realizacji zadania podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej kolektor KP-2 i KP-3 w miejscowości Bełżec na dzień 12 września 2012 r.

Realizacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec, przyczyni się do poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym stanu środowiska naturalnego w tym regionie.
Logo RPO.jpg

<< wróć