Informacje o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego ( RPO WL )

2011-02-07

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

loga_RPO_woj.lub_unia.jpg


Historia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) sięga roku 2005, w którym rozpoczęły się prace nad krajowymi dokumentami programowymi na okres 2007-2013. Zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, regionalne programy operacyjne opracowywały zarządy poszczególnych województw (jako Instytucje Zarządzające RPO) przy współudziale Ministra Rozwoju Regionalnego (Instytucja Koordynująca).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/06 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, oficjalne rozmowy z Komisją Europejską w sprawie dokumentów krajowych mogły być rozpoczęte dopiero po zatwierdzeniu przez Radę UE „Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla spójności” (SWW). Stało się to 6 października 2006 r. W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano je dwa tygodnie później, w dniu 21 października 2006 r. Następnie, na mocy art. 28 ust. 2 cytowanego rozporządzenia, w dniu 7 grudnia 2006 r. Rada Ministrów przedłożyła Komisji Europejskiej przyjęte w dniu 29 listopada 2006 r. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), określające krajowe priorytety, na które będą przeznaczone środki z UE. Do 6 marca 2007 r. – zgodnie z art. 32 ust. 3 cyt. rozporządzenia - przekazane zostały projekty programów operacyjnych (Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej, Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Pomoc Techniczna oraz 16 regionalnych programów operacyjnych, w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013).

Negocjacje RPO z Komisją Europejską prowadzili przedstawiciele: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Departamentu Koordynacji Programów Regionalnego, Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Departamentu Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty) oraz Instytucji Zarządzającej (zarządy 16 województw, w tym Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach negocjacji RPO WL).

Ostateczną wersję Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Komisja Europejska zatwierdziła w dniu 2 października 2007 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wspiera następujące obszary działalności:

1. Przedsiębiorczość i innowacje (Oś Priorytetowa I)

2. Infrastruktura ekonomiczna (Oś Priorytetowa II)

3. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne (Oś Priorytetowa III)

4. Społeczeństwo informacyjne (Oś Priorytetowa IV)

5. Transport (Oś Priorytetowa V)

6. Środowisko i czysta energia (Oś Priorytetowa VI)

7. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna (Oś Priorytetowa VII)

8. Infrastruktura społeczna (Oś Priorytetowa VIII)

Na realizację wszystkich zadań w ramach lubelskiego RPO przeznaczone zostało ponad miliard €, a konkretnie 1 155,9 mln €! Pieniądze będą przyznawane przez siedem kolejnych lat (2007-2013), a nawet trochę dłużej w podziale na poszczególne osie.

podzialSrodkow_RPO.jpg

Beneficjentem w ramach RPO WL na lata 2007 – 2013 mogą być m.in.:

Biznes: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa, mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa powiązane kooperacyjnie, duże przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu / instytucje i organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

Samorząd: jednostki samorządu terytorialnego, w tym związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

Edukacja i oświata: Szkoły wyższe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) (publiczne, niepubliczne), jednostki naukowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2004 r. nr 238, poz. 2390 z późn. zm.), szkoły wyższe i jednostki naukowe działające w partnerstwie, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), właściwy minister oraz osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w rozumieniu ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w obszarze kształcenia na poziomie wyższym, organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w obszarze edukacji, wychowania i sportu.

Kultura i turystyka: regionalne i lokalne organizacje turystyczne nie działające w celu osiągnięcia zysku, organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i turystyki, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/lub turystyki.

Środowisko / ekologia: parki narodowe i krajobrazowe, inne podmioty sprawujące nadzór nad obszarami chronionymi, PGL Lasy Państwowe wraz z jednostkami organizacyjnymi, ogrody botaniczne i zoologiczne, muzea przyrodnicze, spółki wodne, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych działające w sferze ochrony środowiska.

Transport: podmioty świadczące usługi transportu publicznego na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na terenie miast objętych działaniem wyłonione do świadczenia tych usług zgodnie z Prawem zamówień publicznych, zarządcy infrastruktury kolejowej, stowarzyszenia, których przedmiotem działalności jest działalność lotnicza, utworzone zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Zdrowie: zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia i poradnie w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.)

Pomoc społeczna: instytucje i organizacje zajmujące się walką z bezdomnością i mieszkaniami chronionymi (np. dla wychodzących z więzień), podmioty nie działające dla zysku, zajmujące się integracją różnych grup społecznych, Ochotnicze Hufce Pracy, domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 nr 64, poz. 593 z późn.)

Mieszkalnictwo: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y

Religie: Kościoły, inne związki wyznaniowe, osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych

Organizacje / Partnerstwa: klastry, podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno–prywatnym, instytucje uczestniczące w Krajowym Systemie Ratowniczo–Gaśniczym, organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku

Inne: jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej, państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, spółki prawa handlowego lub spółdzielnie zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej.

PUNKT INFORMACYJNY w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Przyjdź: ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin Zadzwoń: 0 800 888 776 (Bezpłatna infolinia), 081 44 16 750

PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie Przyjdź: plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm Zadzwoń: 082 56 30 208

PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej Przyjdź: ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska Zadzwoń: 083 34 35 844

PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu Przyjdź: ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość Zadzwoń: 084 63 80 267

PUNKT INFORMACYJNY w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (dla przedsiębiorców) Przyjdź: ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin Zadzwoń: 081 46 23 831, 081 46 23 812


Informacji o planowanych działaniach w ramach priorytetów RPO WL na lata 2007-2013, możecie Państwo uzyskać dzwoniąc i kontaktując się również z osobami, bezpośrednio odpowiedzialnymi za konkretne działania, pracującymi:

w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie:
20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b, tel. 081 44 16 738, fax. 081 44 16 740

oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie:
20-010 Lublin, ul. Graniczna 4, tel. 081 46 23 831, 081 46 23 812, fax. 081 46 23 840,

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. http://www.rpo.lubelskie.pl/

<< wróć