Streszczenie opisu projektu

Projekt pn. „Strategia współpracy Gminy Bełżec z Miastem Bełz - pierwszy krok do utworzenia turystycznego szlaku transgranicznego” ukierunkowany został w głównej mierze na wypracowanie trwałych struktur i formuły wzajemnej współpracy transgranicznej między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Bełżec i Miasta Bełz jako odpowiedzi na notowany obecnie problem niewystarczającego zakresu transgranicznej kooperacji m.in. w obszarach t.j.: wymiana gospodarcza i handlowa, wymiana turystyczna i kulturalna. Wskazane ograniczenia rzutują jednocześnie na marginalizację gospodarczą wskazanych regionów i wymuszają podejmowanie inicjatyw lokalnych umożliwiających wykorzystywanie dostępnych atutów wynikających głównie z przygranicznego położenia.

Zdefiniowany zakres problemów przewiduje jednocześnie zestaw zadań i działań projektowych, które obejmą m.in.:

1) Zorganizowanie międzynarodowej konferencji poświęconej tematycznie zacieśnianiu współpracy transgranicznej poprzez wytyczenie trasy przebiegu planowanego do utworzenia tursytycznego szlaku transgranicznego Bełżec – Bełz.

2) Przeprowadzenie spotkań roboczych i wizyt studyjnych ukierunkowanych na wypracowanie formuły wdrożenia i przyszłego funkcjonowania szlaku turystycznego oraz instrumentarium usprawniającego wymianę przygraniczną.

3) Opracowanie bazy danych (dane teleadresowe, profil działalności, preferowana płaszczyzna współdziałania itp.) zawierającej informację o podmiotach zainteresowanych zacieśnianiem współpracy międzynarodowej

4) Opracowanie "Strategii współpracy Gminy Bełżec z Miastem Bełz" oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących powyższej strategii

5) Przygotowanie i publikacja w nakładzie 1000 egzemplarzy folderu informacyjno – promocyjnego (dotyczącego planowanego do utworzenia szlaku) poświęconego tematycznie podejmowanym pracom projektowym oraz planowanym do osiągnięcia efektom projektu .

<< wróć