Cele projektu

a) cel ogólny

Liczne opracowania o charakterze strategicznym wskazują jednoznacznie, że wyznacznikiem kierunków i tempa rozwoju gospodarczego o zasięgu lokalnym jak i regionalnym (zwłaszcza na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwa), elementem istotnym w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz jakości życia mieszkańców jest właściwie rozwinięta współpraca transgraniczna. W przypadku wnioskodawcy - Gminy Bełżec należy stwierdzić, że zakres współdziałania ze strukturami samorządowymi i podmiotami funkcjonującymi po stronie ukraińskiej jest co najmniej niewystarczający i cechuje się brakiem systemowego podejścia. Notowana obecnie współpraca ma charakter incydentalny i krótkookresowy bez jasno określonych kierunków i priorytetów działania oraz realizowana jest w większości przypadków na płaszczyźnie gospodarczo-handlowej. Brak kompleksowości podejścia w tym obszarze ogranicza możliwości wynikające z pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego (zarówno polskiego, jak i ukraińskiego) wynikającego z przygranicznego położenia Gminy Bełżec i Miasta Bełz. Zaprezentowane przesłanki stanowią jednocześnie uzasadnienie generalnego celu, którym w przypadku przedmiotowego projektu jest „Poszerzenie zakresu współpracy transgranicznej jako narzędzia oddziaływania na poziom atrakcyjności inwestycyjnej oraz warunki życia mieszkańców terenów przygranicznych Ukrainy i Polski przez utworzenie szlaku turystyczno - handlowego Bełżec – Bełz”. Podkreślić należy, że cel ogólny projektu wykazuje wysoką zbieżność z zakresem planowanej interwencji w ramach Programu polskiej pomocy zagranicznej w obszarze priorytetowym: Reforma samorządowo-terytorialna (współpraca regionalna i transgraniczna) oraz Deklaracji Milenijnej przyjętej przez ONZ w 2000 r. (Cel nr 8 - Stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju). Wskazana spójność z dokumentacją nadrzędną potwierdza właściwe ukierunkowanie interwencji projektu stanowiąc jednocześnie uzasadnienie jego realizacji.

b) cele bezpośrednie

Warunkiem osiągalności zdefiniowanego głównego celu rozwojowego projektu jest realizacja zadań służących lepszemu zaspakajaniu identyfikowalnych obecnie problemów dotyczących niezadowalającego zakresu współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Bełżec i strukturami samorządowymi po stronie ukraińskiej (np.: podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwoju turystyki, wymiany handlowej, kultury, oświaty, sportu, ochrony środowiska itp.). Zaznaczyć należy, ze przedmiot i zakres tematyczny niniejszego projektu (opracowanie strategii oraz wytyczenie szlaku turystycznego) będą zgodnie z założeniami oddziaływać na wskazane obszary problemowe, ale również na poziom wykorzystywania potencjału gospodarczego i turystycznego zarówno Gminy Bełżec, jak i Miasta Bełz. Generalny cel projektu wykazuje dodatkowo wysoką zbieżność i doskonale wkomponowuje się i wypełnia priorytety rozwojowe Gminy Bełżec zawarte w obowiązujących dla niej dokumentach o charakterze strategicznym (Strategia Rozwoju Gminy Bełżec na lata 2007-2015; Priorytet 5 - Kreowanie wizerunku Gminy jako obszaru o ważnych funkcjach turystyki, rekreacji i kultury, ze specjalizacją transgraniczną).

Celami szczegółowymi umożliwiającymi wypełnienie generalnego priorytetu projektu (płaszczyzna rezultatów)są:

1) Wypracowanie formuły i praktyczne wdrożenie instrumentów długofalowej współpracy transgranicznej na płaszczyźnie turystycznej, gospodarczej, kulturalnej, oświatowej i sportowej pomiędzy Gminą Bełżec i Miastem Bełz

2) Wsparcie rozwoju lokalnego w Zachodniej Ukrainie poprzez zwiększenie aktywności lokalnych struktur samorządowych

3) Poprawa relacji i stworzenie sprzyjającego klimatu do wdrażania inicjatyw o charakterze transgranicznym

4) Upowszechnianie informacji o zakresie i możliwych formach współpracy na płaszczyźnie lokalnej między stroną polską i ukraińską

5) Poprawa atrakcyjności i wizerunku obszarów objętych zasięgiem oddziaływania projektu

<< wróć