Zakładane rezultaty projektu, w tym ilościowe

Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach przedmiotowego projektu obejmą m.in.:

1) Zorganizowanie międzynarodowej konferencji inicjującej realizację przedsięwzięcia polegającego na planowanym utworzeniu turystycznego szlaku transgranicznego Bełżec - Bełz

2) Wyznaczenie trasy przebiegu międzynarodowego szlaku turystyczno – handlowego oraz wypracowanie procedur praktycznego wdrożenia przedsięwzięcia

3) Utworzenie międzynarodowej platformy współpracy i bazy danych podmiotów obejmującej przedstawicieli struktur samorządowych, pozarządowych oraz przedstawicieli sektora prywatnego zainteresowanych aktywnym udziałem w rozwoju kontaktów transgranicznych

4) Opracowanie i wdrożenie Strategii współpracy Gminy Bełżec z Miastem Bełz

5) Wydruk folderu informacyjno – promocyjnego dotyczącego inicjatorów projektu oraz formuły funkcjonowania turystycznego szlaku transgranicznego i możliwych form nawiązywania współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Bełżec i Miastem Bełz.

Oprócz wyżej wymienionych rezultatów twardych, projekt zakłada osiągniecie rezultatów miękkich w postaci:

1) nabycie przez uczestników projektu nowych umiejętności w zakresie nawiązywania i praktycznego wdrażania transgranicznej współpracy polsko – ukraińskiej

2) szczegółowe poznanie wytycznych i procedur zewnętrznych (uwarunkowania formalno – prawne, umowy i porozumienia krajowe) dotyczących rozwoju współpracy międzynarodowej na poziomie regionalnym

3) podniesienie poziomu kompetencji cywilizacyjnych uczestników projektu (posługiwanie się językiem obcym)

<< wróć