Utworzenie bazy danych podmiotów zainteresowanych udziałem w rozwoju współpracy transgraniczne

2009-01-30 jm


Zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego celami szczegółowymi umożliwiającymi wypełnienie generalnego priorytetu projektu były następujące cele:

§         Wypracowanie formuły i praktyczne wdrożenie instrumentów długofalowej współpracy transgranicznej na płaszczyźnie turystycznej, gospodarczej, kulturalnej, oświatowej i sportowej pomiędzy Gminą Bełżec i Miastem Bełz

§         Poprawa relacji i stworzenie sprzyjającego klimatu do wdrażania inicjatyw o charakterze transgranicznym

§         Upowszechnianie informacji o zakresie i możliwych formach współpracy na płaszczyźnie lokalnej między stroną polską i ukraińską

 

Uznaliśmy, że sposobem na ich wypełnienie (przynajmniej częściowe) będzie utworzenie międzynarodowej platformy współpracy obejmującej przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli sektora MSP (usługi turystyczne, branża gastronomiczna, hotelowa, agroturystyczna, handlowa) oraz ułatwienie dostępu do danych teleadresowych podmiotów zainteresowanych tego rodzaju współpracą. Stąd też jednym z zadań projektowych było utworzenie bazy danych tego rodzaju instytucji i podmiotów. W efekcie utworzono w formie elektronicznej bazę informacyjną dotyczącą 203 podmiotów działających po stronie polskiej i ukraińskiej zawierającą następujące dane:

nazwa podmiotu, ulica, miejscowość, województwo, Nr telefonu, Nr faxu, adres e-mail, adres strony WWW oraz profil prowadzonej działalności.

Załącznik:  baza danych podmiotów


<< wróć drukuj