OGŁOSZENIE

2013-06-28

Wójt Gminy przyjmuje interesantów codziennie w godzinach urzędowania

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 14:00 – 16:00

czytaj

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2017-11-09

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Data utworzenia:
2017-11-09

czytaj

Bezzwrotne dotację na założenie działalności gospodarczej w projekcie "Własna firma twoją szansą"

2017-11-09

 

dotacja bezzwrotna.jpg

czytaj

Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Bełżec z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji.

2017-10-06

Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Bełżec z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji.
Data utworzenia:
2017-10-06

czytaj

ZAWIADOMIENIE

2017-09-18

Zawiadomienie Starosty Tomaszowskiego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. (plik PDF)

czytaj

Ogłoszenie

2017-09-06

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY BEŁZEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, w obrębie miejscowości Chyże z przeznaczeniem pod teren zabudowy usługowej z funkcją mieszkalną
oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, w obrębie miejscowości Chyże z przeznaczeniem pod teren zabudowy usługowej z funkcją mieszkalną, sporządzanej na podstawie uchwały Rady Gminy Bełżec uchwały Nr XXVII/169/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, w obrębie miejscowości Chyże z przeznaczeniem pod teren zabudowy usługowej z funkcją mieszkalną.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, w obrębie miejscowości Chyże z przeznaczeniem pod teren zabudowy usługowej z funkcją mieszkalną, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 13 września 2017 r. do 4 października 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec ul. Lwowska 5 22- 670 Bełżec w pokoju Nr 12.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec ul. Lwowska 5 22- 670 Bełżec w pokoju Nr 2 od godz. 12.00 do godz. 14.00.

Zgodnie z art. 15 ust. 11 ww ustawy każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu może wnieść uwagi odnośnie ww dokumentacji w formie pisemnej do Wójta Gminy Bełżec na adres Urząd Gminy Bełżec ul. Lwowska 5 22- 670 Bełżec w pokoju Nr 15 z dopiskiem ,,zmiana planu - Chyże”, w nieprzekraczalnym terminie od dnia 13 września 2017 r. do dnia 20 października 2017 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, w obrębie miejscowości Chyże z przeznaczeniem pod teren zabudowy usługowej z funkcją mieszkalną, sporządzanej na podstawie uchwały Rady Gminy Bełżec uchwały Nr XXVII/169/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, w obrębie miejscowości Chyże z przeznaczeniem pod teren zabudowy usługowej z funkcją mieszkalną..

Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w dniach od 13 września 2017 r. do 4 października 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec ul. Lwowska 5 22- 670 Bełżec w pokoju Nr 12.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 13 września 2017 r. do dnia 20 października 2017 r. w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na gmina@belzec.pl

Uwagi i wnioski złożone po 20 października 2017 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

/-/ Andrzej Adamek

Wójt Gminy Bełżec

czytaj

Ogłoszenie

2017-09-06

 O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY BEŁŻEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmian studium

Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec”, w obrębie miejscowości Bełżec - teren lasów, z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, sporządzanej na podstawie uchwały Rady Gminy Bełżec Nr XXVII/168/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec”, w obrębie miejscowości Bełżec - teren lasów, z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 13 września 2017 r. do 4 października 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec ul. Lwowska 5 22- 670 Bełżec w pokoju Nr 12.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec ul. Lwowska 5 22- 670 Bełżec w pokoju Nr 2 od godz. 12.00 do godz. 14.00.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ww ustawy każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium może wnieść uwagi odnośnie ww. dokumentacji w formie pisemnej do Wójta Gminy Bełżec na adres Urząd Gminy Bełżec ul. Lwowska 5 22- 670 Bełżec w pokoju Nr 15 z dopiskiem ,,zmiana studium - Bełżec”, w nieprzekraczalnym terminie od dnia 13 września 2017 r. do dnia 30 października 2017 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. 2017., poz. 1405) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu zmiany zmian ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec”, w obrębie miejscowości Bełżec - teren lasów, z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, sporządzanej na podstawie uchwały Rady Gminy Bełżec Nr XXVII/168/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec”, w obrębie miejscowości Bełżec - teren lasów, z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w dniach w dniach od 13 września 2017 r. do 4 października 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec ul. Lwowska 5 22- 670 Bełżec w pokoju Nr 12.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 13 września 2017 r. do 30 października 2017 r. w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres gmina@belzec.pl.

Uwagi i wnioski złożone po 30 października 2017 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

/-/ Andrzej Adamek

Wójt Gminy Bełżec

czytaj

ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-07-14

ZAPYTANIE OFERTOWE - Gmina Bełżec zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi polegającej na: „Dowozie i odwozie uczniów z terenu Gminy Bełżec do szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w roku szkolnym 2017/2018 wraz z zabezpieczeniem opieki nad uczniami podczas dowozu”(plik PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

czytaj

Ogłoszenie

2017-07-14

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ewidencyjnym 584, 587 (ark. 4) położonych w Bełżcu
Data utworzenia:
2017-07-14
Załączniki:

czytaj

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

2017-06-27

 

7840.8.33 gmina belzec wodociag obwieszczenie.(2975724_2915115)(1).jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 172, bieżąca strona: 1/18, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18