OGŁOSZENIE

2013-06-28

Wójt Gminy przyjmuje interesantów codziennie w godzinach urzędowania

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 14:00 – 16:00

czytaj

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

2017-06-27

 

7840.8.33 gmina belzec wodociag obwieszczenie.(2975724_2915115)(1).jpg

czytaj

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

2017-06-02

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Data utworzenia:
2017-06-02

czytaj

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BEŁŻEC Z ORGANIZACJAMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2016 ROK

2017-05-17

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BEŁŻEC Z ORGANIZACJAMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI  DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2016 ROK (PDF)

czytaj

OBWIESZCZENIE STAROSTY TOMASZOWSKIEGO

2017-04-27

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego odnośnie rozpoczęcia prac klasyfikacyjnych na gruncie oraz o terminach zebrań informacyjnych (plik w formacie PDF)

czytaj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BEŁŻEC

2017-04-07

czytaj

O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, w obrębie miejscowości Chyże z przeznaczeniem pod teren zabudowy usługowej z funkcją mieszkalną oraz do sporządzenia

2017-04-07

czytaj

OGŁOSZENIE

2017-03-22

SPRZEDAM DZIAŁKĘ NR 194/2

POŁOŻONĄ W BEŁŻCU

ROBERT WAGNER


czytaj

Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Bełżec z dnia 31 stycznia 2017 r.

2017-02-01

Zarządzenie Nr 6/2017

Wójta Gminy

Bełżec

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert oraz wyboru podmiotów, którym zostanie zlecone w 2017 roku prowadzenie zadań publicznych Gminy Bełżec w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej oraz wysokość przyznanej na ten cel dotacji.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 15 ust. 1 i ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), § 7 ust. 2 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Bełżec z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2017 rok (Dz.Urz.Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 5332), zarządzam co następuje:

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych Gminy Bełżec w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej, wybrana została oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” Bełżec.

§ 2

Łączna kwota dotacji przeznaczonej na prowadzenie zadań wynikających z § 1 wynosi 50.000 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT: (-) Andrzej Adamek

czytaj

Lista organizacji ubiegających się o dotację z Gminy Bełżec na prowadzenie zadań publicznych w 2017 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej, oraz wielkość wnioskowanych dotacji.

2017-02-01

Lista organizacji ubiegających się o dotację z Gminy Bełżec na prowadzenie zadań publicznych w 2017 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej, oraz wielkość wnioskowanych dotacji. (plik w formacie PDF)

czytaj

Wszystkich wpisów: 164, bieżąca strona: 1/17, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17