OGŁOSZENIE

2013-06-28

Wójt Gminy przyjmuje interesantów codziennie w godzinach urzędowania

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 14:00 – 16:00

czytaj

Państwowa Komisja Wyborcza przedłużyła termin zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego do 6 kwietnia 2018 r.

2018-03-19

Uwaga

Państwowa Komisja Wyborcza przedłużyła termin zgłoszeń

kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego do 6 kwietnia 2018 r.

Przypominamy, że urzędnik wyborczy jest powoływany przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego w danej gminie na okres 6 lat. Wykonuje swoje zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.

Kandydaci do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego muszą spełniać następujące kryteria:

 • posiadać wykształcenie wyższe;
 •  nie mogą być kandydatami w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej;
 • nie mogą wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce ich zatrudnienie;
 • nie mogą być ujęci w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem ich działania. Powyższy warunek, nie dotyczy miast na prawach powiatu;
 • nie mogą być członkami  partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;
 • nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • muszą pracować w organach administracji rządowej, samorządowej lub jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych.

Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem placówki pocztowej lub dostarczyć osobiście w godzinach urzędowania do dnia  6 kwietnia 2018 r., na adres:

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu

ul. Partyzantów 3, pok. 230

22-400 Zamość

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na urzędnika wyborczego
  (Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.)
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego (potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia, które nie będę spełniały podanych powyżej wymogów i dostarczone po wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu zgłoszenia do Delegatury).

Dodatkowe informację na temat naboru można uzyskać na stronie: http://zamosc.kbw.gov.pl/ oraz pod numerem telefonu: 84 638 47 03. Pełen opis rekrutacji zawiera Uchwała  Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określania liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

Dyrektor Delegatury KBW

w Zamościu

Anna Chrzan

 Załączniki:

 1. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określania liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych;
 2. Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego;
 3. Wyciąg z Kodeksu Wyborczego dotyczącego Korpusu Urzędników Wyborczych.

czytaj

OGŁOSZENIE

2018-02-26

O G Ł O S Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, terenu położonego pomiędzy ul. Lwowską a ul. Słoneczną w m. Bełżec z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r., poz. 1073 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bełżec uchwały Nr XXXVI/245/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, terenu położonego pomiędzy ul. Lwowską a ul. Słoneczną w Bełżcu, z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wszystkie niezbędne informacje uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec ul. Lwowska 5 22- 670 Bełżec w pokoju Nr 12

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. 2016 r., poz. 353, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu Radę Gminy Bełżec uchwały Nr XXXVI/245/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, terenu położonego pomiędzy ul. Lwowską a ul. Słoneczną w Bełżcu, z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Bełżec ul. Lwowska 5 22 - 670 Bełżec w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres gmina@belzec.pl, z podaniem z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości - z dopiskiem ,,zmiana planu - ul. Słoneczna", której dotyczy, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

/-/ Andrzej Adamek

Wójt Gminy Bełżec

czytaj drukuj

Ogłoszenie

2018-02-21

Tytuł:
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Plik:
Plik źródłowy

czytaj

Ogłoszenie

2018-02-20

Informacja

o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych na terenie działalności

Delegatury KBW w Zamościu

Z dniem 19 lutego 2018 r., weszła w życie uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. W związku z powyższym Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu informuję o zasadach naboru kandydatów na urzędników wyborczych na terenie Miasta Zamość, Powiatu Biłgorajskiego, Powiatu Hrubieszowskiego, Powiatu Tomaszowskiego oraz Powiatu Zamojskiego.

Urzędnik wyborczy jest powoływany przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego w danej gminie na okres 6 lat. Wykonuje swoje zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.

Kandydaci do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego muszą spełniać następujące kryteria:

- posiadać wykształcenie wyższe;

- nie mogą być kandydatami w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej;

- nie mogą wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce ich zatrudnienie;

- nie mogą być ujęci w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem ich działania. Powyższy warunek, nie dotyczy miast na prawach powiatu;

- nie mogą być członkami partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;

- nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- muszą pracować w organach administracji rządowej, samorządowej lub jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych.

Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem placówki pocztowej lub dostarczyć osobiście w godzinach urzędowania do dnia 13 marca 2018 r., na adres:

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu

ul. Partyzantów 3, pok. 230

22-400 Zamość

Zgłoszenie powinno zawierać:

- wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na urzędnika wyborczego

(Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.)

- kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia, które nie będę spełniały podanych powyżej wymogów i dostarczone po wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu zgłoszenia do Delegatury).

Dodatkowe informację na temat naboru można uzyskać na stronie: http://zamosc.kbw.gov.pl/ oraz pod numerem telefonu: 84 638 47 03. Pełen opis rekrutacji zawiera Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określania liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

Dyrektor Delegatury KBW

w Zamościu

Anna Chrzan

Załączniki:

1) Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określania liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych;

2) Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego;

3) Wyciąg z Kodeksu Wyborczego dotyczącego Korpusu Urzędników Wyborczych.

czytaj

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU

2018-02-13

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Wójt Gminy Bełżec, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Mercedes Benz 308 D.

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Bełżec

ul. Lwowska 5

22-670 Bełżec

Tel. 84 6652445

faks 84 6652337

strona internetowa: www.belzec.pl

e-mail: gmina@belzec.pl

 2. Przedmiot przetargu:

a) marka i typ pojazdu: samochód ciężarowy Mercedes Benz 308 D

b) nr rejestracyjny: LTM 69MW,

c) rok produkcji: 1993,

d) data pierwszej rejestracji: 02.02.1993 r.,

e) Nr VIN WDB6023171P277096,

f) całkowity przebieg: 360213 km,

g) dopuszczalna masa całkowita/ładowność: 3500 kg,/1300 kg

h) Rodzaj nadwozia: samochód skrzyniowy/wywrotka, 2 drzwiowy, 6 osobowy

i) silnik (zapłon, ukł. cyl.) Z/S

j) pojemność silnika / moc: 2299 cm3 / 58 kW

k) kolor powłoki lakieru: zielony,

l) polisa OC ważna do: 2018-10-22,

m) wyposażenie: standardowe dla tej marki/typu.

3. Uwaga:

a) pojazd niesprawny technicznie, silnik unieruchomiony, liczne ubytki i skorodowanie ramy, brak skrzyni ładunkowej. Wg. oceny technicznej pojazd przeznaczony do fizycznej likwidacji. Opinia techniczna do wglądu w siedzibie sprzedającego.

4. Cena wywoławcza:

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 720,00 zł. (słownie: siedemset dwadzieścia 00/100 zł)

5. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty:

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: Urząd Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec z dopiskiem „Zakup samochodu marki Mercedes Benz 308 D”.

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 700 - 1500, nie później jednak niż do dnia 20 lutego 2018 r. do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 20 lutego 2018 r. o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5, pokój nr 13,

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy zaoferowali jednakowe ceny. Komisja zawiadomi oferentów o dodatkowym terminie.

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

a) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy kupna / sprzedaży,

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu

7. Odrzucenie ofert, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

8. Oglądanie przedmiotu sprzedaży:

Pojazd można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osoba do kontaktu: Andrzej Pępiak, tel. 84 6652445 wew. 18

9. Urząd Gminy Bełżec zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn.

10. Inne informacje:

a) komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,

b) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty,

c) oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza,

d) wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia i podpisaniu umowy.

e) Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny i odbioru pojazdu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bełżec pok. 13, tel. 84 665 24 45 w. 18

Załączniki:

- załącznik Nr 1 – oświadczenie

- załącznik Nr 2 – oferta

- załącznik Nr 3 – wzór umowy

ZATWIERDZAM:

/-/ Andrzej Adamek

Wójt Gminy Bełżec

czytaj

Ogłoszenie Wójta Gminy Bełżec

2018-02-08

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bełżec

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, terenu położonego przy ul. Lwowskiej w Bełżcu, z przeznaczeniem pod teren usług
oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu

Na podstawie art. 17 pkt. 1ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r., poz. 1073 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bełżec uchwały Nr XXXV/243/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, terenu położonego przy ul. Lwowskiej w Bełżcu, z przeznaczeniem pod teren usług oraz uchwały Nr XXXVI/244/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec" z przeznaczenie pod teren zabudowy usługowej.

Wszystkie niezbędne informacje uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec ul. Lwowska 5 22- 670 Bełżec w pokoju Nr 12.

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. 2016 r., poz. 353, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu Radę Gminy Bełżec uchwały Nr XXXV/243/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, terenu położonego przy ul. Lwowskiej w Bełżcu, z przeznaczeniem pod teren usługoraz uchwały Nr XXXVI/244/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec" z przeznaczenie pod teren zabudowy usługowej.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Bełżec ul. Lwowska 5 22 - 670 Bełżec w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1450) na adres gmina@belzec.pl, z podaniem z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości - z dopiskiem ,,zmiana planu - ul. Lwowska", której dotyczy, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

/-/ Andrzej Adamek

Wójt Gminy Bełżec

czytaj drukuj

Wykaz organizacji które złożyły oferty

2018-02-05

 

W Ó J T

GMINY BEŁŻEC

 

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr XXXIV/223/2017 Rady Gminy Bełżec z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego "Programu Współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2018 rok", oraz Zarządzenia Nr 2/2018 Wójta Gminy Bełżec z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2018 roku, informuję, że w odpowiedzi na w/w konkurs wpłynęły oferty organizacji zgodnie z poniższą listą:

Lista organizacji ubiegających się o dotację z Gminy Bełżec na prowadzenie zadań publicznych w 2018 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej, oraz wielkość wnioskowanych dotacji.L.p.


Nazwa organizacji


Rodzaj zadań

Wielkość wnioskowanej
dotacji (w zł)

1

Ludowy Klub Sportowy "ORKAN" BEŁŻEC

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej

74.000

 

 


 

RAZEM

 


 

74.000

Bełżec dn. 05.02.2018 r.

 

WÓJT (-) Andrzej Adamek

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Bełżec z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert oraz wyboru podmiotów, którym zostanie zlecone w 2018 roku prowadzenie zadań publicznych Gminy Bełżec w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej oraz wysokość przyznanej na ten cel dotacji.

czytaj drukuj

ZAPROSZENIE DO WSKAZANIA OSOBY DO PRACY W KOMISJI KONKURSOWEJ

2018-01-08

ZAPROSZENIE DO WSKAZANIA OSOBY DO PRACY W KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt gminy Bełżec informuje, iż Zarządzeniem Nr 2/2018 z dnia 8 stycznia
2018 r.
został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań Gminy Bełżec w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2018 roku.

Mając na uwadze powyższe, oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 w/w ustawy do pisemnego wskazania w terminie do dnia 26.01.2018 r. osoby do pracy w Komisji Konkursowej w zakresie opiniowania złożonych ofert.

Osób do pracy w Komisji Konkursowej nie mogą wskazywać podmioty biorące udział w konkursie.

Informacje w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu (84) 66 - 52 - 445 wew. 21 lub w Urzędzie Gminy Bełżec - pokój nr 10.

W Ó J T (-) Andrzej Adamek

czytaj

Zrządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bełżec z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2018 roku.

2018-01-08

Zrządzenie Nr 2/2018

Wójta Gminy

Bełżec

z dnia 8 stycznia 2018 r.

 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w piłce nożnej  w 2018 roku.

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.),Uchwały Nr XXXIV/223/2017 Rady Gminy Bełżec
z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia  działalności pożytku publicznego na  2018 rok”  (Dz.Urz.Woj. Lubelskiego 2017 r., poz. 5009) -  zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej, tj.:

1) prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w piłce nożnej,

2) organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w wyżej wymienionej
     dyscyplinie oraz branie udziału w tym współzawodnictwie - m.in. w zawodach,         rozgrywkach i turniejach sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym,
     z uwzględnieniem Powiatowego Święta Sportu,

3) organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy, ze szczególnym
      uwzględnieniem Gminnego Święta Sportu.

§ 2

 Szczegółowe zasady konkursu zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

Wójt  (-) Andrzej Adamek

czytaj

Wszystkich wpisów: 183, bieżąca strona: 1/19, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19