Rozporządzenie Nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu tomaszowskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2018 r. poz. 2784)

2018-06-19

Rozporządzenie Nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu tomaszowskiego

z dnia 6 czerwca 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2018 r. poz. 2784)

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8 b i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1855 ze zm.) w związku z decyzją wykonawczą Komisji 2018/745 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. UE L 123 z 17.05.2018 r.) zarządza się co następuje:

§ 1 Dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich lub ich części położonych na terenie powiatu tomaszowskiego nakazuje się:

1)

przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu tomaszowskiego w łącznej ilości 71 sztuk z podziałem na poszczególne obwody łowieckie:

a)

Koło Łowieckie nr 11 „Bażant” - 6 dzików w obwodzie łowieckim nr 324,

b)

Koło Łowieckie nr 15 „Niwa” - 2 dziki w obwodzie łowieckim nr 316 i 4 dziki w obwodzie łowieckim nr 322,

c)

Koło Łowieckie nr 17 „Jeleń” - 2 dziki w obwodzie łowieckim nr 314,

d)

Koło Łowieckie nr 21 „Wilk” - 2 dzik w obwodzie łowieckim nr 315,

e)

Koło Łowieckie nr 32 „Lis” - 1 dzik w obwodzie łowieckim nr 302 i 1 dzik w obwodzie łowieckim nr 274,

f)

Koło Łowieckie nr 61 „Roztocze” - 3 dziki w obwodzie łowieckim nr 325,

g)

Koło Łowieckie nr 65 „Sokół” - 6 dzików w obwodzie łowieckim nr 291 i 5 dzików w obwodzie łowieckim nr 304,

h)

Koło Łowieckie nr 71 „Cyranka” - 6 dzików w obwodzie łowieckim nr 301 i 4 dziki w obwodzie łowieckim nr 317,

i)

Koło Łowieckie nr 8 „Łoś” - 4 dziki w obwodzie łowieckim nr 303,

j)

Koło Łowieckie nr 90 „Darz Bór” - 9 dzików w obwodzie łowieckim nr 319,

k)

Koło Łowieckie nr 94 „Żak” - 5 dzików w obwodzie łowieckim nr 290,

l)

Koło Łowieckie nr 100 „Hermes” - 3 dziki w obwodzie łowieckim nr 323,

ł)

Nadleśnictwo Tomaszów - 8 dzików w obwodzie łowieckim nr 305,

-

w terminie do dnia 31 października 2018 r.

2)

zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez ich utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.

§ 2 Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń urzędów: gmin, miejskich i miast powiatu tomaszowskiego.

§ 3 Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim
Janina Wojtas

Mając na względzie niekorzystną sytuację epizootyczną w kraju odnośnie afrykańskiego pomoru świń jak i położenie powiatu tomaszowskiego w bezpośrednim sąsiedztwie z Ukrainą, gdzie również występuje ta choroba, w celu ochrony terytorium powiatu do dnia dzisiejszego wolnego od skażenia wirusem ASF, przedkładam projektowane rozporządzenie. Rozporządzenie to reguluje wprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu tomaszowskiego w celu osiągnięcia gęstości populacji dzika na poziomie 0,05 osobnika na km, co ma ograniczyć ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń. Należy podkreślić, że zakażony osobnik, zanim padnie, jest w stanie pokonać znaczne odległości, a przy znacznie zmniejszonej gęstości populacji dzika, zmniejsza się również ryzyko kontaktu chorego zwierzęcia ze zdrowym osobnikiem. Takie postępowanie jest jednym z elementów zapobiegania dalszemu szerzeniu się choroby.

<< wróć