Dowóz uczniów 2018/2019

2018-07-04

Gmina Bełżec

ul. Lwowska 5, 22 – 670 Bełżec

tel. (84) 66 52 445, fax. (84) 66 52 337

www.belzec.pl, e-mail: gmina@belzec.pl

IT.271.4.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Bełżec zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi polegającej na: "Dowozie i odwozie uczniów z terenu Gminy Bełżec do szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zabezpieczeniem opieki nad uczniami podczas dowozu"

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Bełżec

ul. Lwowska 5

22 – 670 Bełżec

tel. (84) 66 52 445 , fax. (84) 66 52 337

(e – mail): gmina@belzec.pl

NIP 921-18-57-541

Konto: BS Lubycza Król. 63 9617 0005 0000 1111 2000 0001

Kierownik Zamawiającego:

Wójt Gminy Bełżec

ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec

tel. (84) 66 52 445 , fax (84) 66 52 337

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) o wartości poniżej 30 000 euro.

III. OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowożeniu i odwożeniu uczniów z terenu Gminy Bełżec do szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjum w Bełżcu w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zabezpieczeniem opieki nad uczniami w trakcie wykonywania usługi.

Dowóz/odwóz uczniów do szkoły odbywał się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019.

Trasa dowozu i odwozu uczniów oraz liczba uczniów

Liczba uczniów dojeżdzających do szkól na terenie Gminy Bełże w roku szkolnym 2018/2019

Trasa dowozu i odwozu uczniów

Prognozowana ilość uczniów do zakupu biletów miesięcznych

Brzeziny – Bełżec – Brzeziny

- przyjazd na godz. 8.00

- odjazd ok. godz.12.40

- odjazd ok. godz. 13.45

- odjazd ok. godz. 15.30

25 uczniów

10 uczniów

12 uczniów

3 uczniów

Chyże- Bełżec – Chyże

- przyjazd na godz. 8.00

- odjazd ok. godz.12.40

- odjazd ok. godz. 13.45

- odjazd ok. godz.15.30

43 uczniów

12 uczniów

18 uczniów

13 uczniów

Żyłka – Bełżec- Żyłka

- przyjazd na godz. 8.00

- odjazd ok. godz. 12.40

- odjazd ok. godz.13.45

- odjazd ok. godz. 15.30

6 uczniów

1 uczeń

2 uczniów

3 uczniów

Szalenik Kol. - Bełżec- Szalenik Kol.

- przyjazd na godz. 8.00

- odjazd ok. godz. 13.45

- odjazd ok. godz.15.30

2 uczniów

1 uczeń

1 uczeń

Szalenik skrz.- Bełżec – Szalenik skrz.

- przyjazd na godz. 8.00

- odjazd ok. godz. 13.45

- odjazd ok. godz. 15.30

3 uczniów

1 uczeń

2 uczniów

Bełżec sylikaty- Bełżec szkoła – Bełżec sylikaty

- przyjazd na godz. 8.00

- odjazd ok. godz. 12.40

3 uczniów

3 uczniów

Bełżec stacja- Bełżec szkoła – Bełżec stacja

- przyjazd na godz. 8.00

- odjazd ok. godz. 12.40

1 uczeń

1 uczeń

Bełżec Tartak-Bełżec szkoła- Bełżec Tartak

- przyjazd na godz.8.00

- odjazd ok.godz. 12.40

- odjazd ok. godz.13.45

3 uczniów

2 uczniów

1 uczeń

Bełżec ul. Słoneczna-szkoła-Bełżec ul. Słoneczna

- przyjazd na godz.8.00

- odjazd ok. godz. 12.40

- odjazd ok. godz.13.45

5 uczniów

3 uczniów

2 uczniów

Bełżec-ul. Kościuszki- szkoła – Bełżec ul. Kościuszki

- przyjazd na godz.8.00

- odjazd ok. godz.12.40

- odjazd ok. godz.13.45

10 uczniów

8 uczniów

2 uczniów

Razem dojeżdżających 101 uczniów, liczba ta może ulec nieznaczonym zmianom.

Liczba uczniów odjeżdżających ze szkoły ok. godziny : 12.40, 13.45 i 15.30 jest liczbą szacunkową. Szczegółowe dane liczby uczniów odjeżdżających ze szkoły będą znane po ustaleniu planu godzin. W tym celu należy później nawiązać kontakt z dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bełżcu, który po ustaleniu planu godzin poda liczbę uczniów odjeżdżających.

1. Wykonawca zapewni opiekę uczniom w czasie przewozu autobusem/busem.

2. Obsługę autobusu/ busa stanowić będzie kierowca z uprawnieniami oraz opiekun, który zapewni uczniom bezpieczne wsiadanie do środka transportu, opiekę nad uczniami w czasie przewozu, dojazd do właściwego przystanku oraz bezpieczne wysiadanie w miejscu przeznaczenia.

3. Wykonawca przystępujący do przetargu winien przedstawić roczny koszt przejazdu w obie strony na danej trasie

4. Dowozy będą uzgodnione z dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bełżcu co do terminu i czasu dowozu.

5. W kosztach dowozu i odwozu uczniów o którym mowa w pkt. IV.2 Wykonawca zobowiązuje się w roku szkolnym 2018/2019 wynająć nieodpłatnie Zamawiającemu autobus/bus (ilość miejsc siedzących min. 39) wraz z obsługą do potrzeb związanych z wyjazdami uczniów na wycieczki, zawody szkolne, konkursy po terenie kraju w ilości nie przekraczającej łącznie 1100 km.

6. Zakres świadczonych usług przewozowych będzie obejmował w szczególności:

- dowóz dzieci do miejsca nauki i odwóz do miejsca zamieszkania określonego przez zamawiającego w niniejszej zapytaniu,

- organizację czynności bezpiecznego wsiadania dzieci do środka transportu oraz opiekę nad pasażerami (dziećmi) w czasie przewozu,

- organizację czynności związanych z bezpiecznym wysiadaniem dzieci w miejscu przeznaczenia,

- powiadamianie zamawiającego o przewidywanych lub już zaistniałych przeszkodach w wykonaniu usługi przewozu

7. W przypadku awarii wyznaczonego do wykonania zadania autobusu Wykonawca zapewni autobus zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym w możliwie najkrótszym czasie, nie dłużej niż 40 minut.

8. Autobusy zatrzymywać się będą na wyznaczonych przystankach autobusowych zlokalizowanych na trasie przebiegu autobusów. Przystanki autobusowe będą wyposażone w informacje o ich kursowaniu, a z autobusów przewożących uczniów w miarę wolnych miejsc korzystać będą mogli na ogólnych zasadach inni mieszkańcy miejscowości przez które autobus będzie kursował.

9. Z tytułu dowożenia/odwożenia na zajęcia szkolne do szkół na terenie gminy Bełżec, przewoźnik będzie pobierał wynagrodzenie miesięczne w kwocie wynikającej z wartości nabywanych w kasie Wykonawcy biletów miesięcznych szkolnych lub zgłoszonej ilości ryczałtów za przejazdy uczniów wg tras obliczonej na podstawie list imiennych uczniów, które przedłoży Zamawiający przy zakupie biletów w kasie Wykonawcy lub wykazu uczniów objętych przejazdem za ryczałt miesięczny.

10. Wskazane jest aby Wykonawca we własnym zakresie przed złożeniem oferty obliczył długość poszczególnych tras dowożenia, sprawdził warunki drogowe i ustalił kolejność przewozu na poszczególnych trasach aby spełnić warunki dowozu dzieci w określonych przez Zamawiającego godzinach. Zmawiający na prośbę Wykonawcy może wziąć udział w ustaleniu trasy przewozu.

11. Wynagrodzenie z tego tytułu płatne w drodze polecenia przelewu na konto Wykonawcy w ciągu 14 po uprzednim wystawieniu przez Wykonawcę faktury VAT.

Stawki cenowe w ofercie cenowej nie będą zmieniane w okresie trwania umowy.

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

1. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kosztów przewozu całego zamówienia według ceny brutto z uwzględnieniem podatku z VAT i wszystkich kosztów.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia ustala się na rok szkolny 2018/2019 tj. od 03.09.2018 r. (początek roku szkolnego) do zakończenia roku szkolnego

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące :

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b. posiadania wiedzy i doświadczenia,

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków. Zamawiający uzna za spełnione

warunki , o których mowa w pkt.VI.1., jeżeli Wykonawca :

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. Wykonawcy muszą wykazać i udokumentować że są uprawnieni do działalności zgodnie z wymogami ustawowymi tj. posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

Spełnienie warunku udziału na podstawie złożonego dokumentu licencji na transport osobowy.

2. Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. Spełnienie warunku udziału -na podstawie złożonego oświadczenia – zał.nr 2 do zapytania ofertowego.

3. Potencjał techniczny.

Wykonawcy muszą wykazać i udokumentować, że:

-dysponują co najmniej 4 autobusami przystosowanymi do przewozu minimum:

· 39 osób –2 autobusy,

· 18 osób – 2 autobusy,

Autobusy winne być wyposażone standardowo, sprawne technicznie, dopuszczone do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich – dzieci szkolnych i właściwie do charakteru przewozów oznakowane.

Spełnienie warunku udziału na podstawie złożonego oświadczenia nr 3 do zapytania ofertowego.

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Spełnienie warunku udziału -na podstawie złożonego oświadczenia – zał.nr 2 do zapytania ofertowego.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Spełnienie warunku udziału -na podstawie złożonego oświadczenia – zał.nr 2 do zapytania ofertowego.

Zamawiający przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą będzie żądał opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na okres realizacji zamówienia w wysokości co najmniej 100.000,00 zł. (sto tysięcy zł.)

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków Wykonawca przedkłada:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru załącznika nr 2 do zapytania,

b) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

c) wykazu posiadanego sprzętu dostępnego wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pojazdami – wg wzoru załącznika nr 3 do zapytania.

Ocena spełniania powyższych warunków oparta będzie o zasadę "spełnia – nie spełnia" i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy.

VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wymagane dokumenty od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1

2. Oświadczenie o zastępczych środkach transportu –wzór zał. nr 5

3. Podpisany przez Wykonawcę wzór umowy stanowiącą załącznik nr 4

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg. wzoru załącznika nr 2 do zapytania.

5. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

6. Wykaz posiadanego sprzętu dostępnego wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pojazdami wg wzoru zał. nr 3

Dokumenty, o których mowa w pkt. VII mogą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający w celach porównawczych może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

Kopie dokumentów muszą być czytelne i zgodne z oryginałem, tj. zawierać wszystkie treści wpisów, pieczątek, podpisy itd., które figurują na oryginale.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert – może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie i będą dla nich wiążące.

4. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w godz. 8.00 do 15.00 są: Maria Jarosz, Sebastian Jarosz tel. (84) 66 52 445

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert od upływu terminu złożenia oferty, tj. od 16.07.2018 r.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego;

2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie literami drukowanymi oraz podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Osoby te muszą złożyć podpisy również na oświadczeniach oraz w miejscach we których wykonawca naniósł zmiany;

3. Oferta winna być sporządzona na formularzu Oferta stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;

4. Cena w ofercie winna być określona w PLN (brutto).

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie powinno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE;

6. Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert;

7. Protokół, oferty oraz wszystkie oświadczenia i zaświadczenia składane przez Wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania są jawne;

8. Wykonawca może zastrzec, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm) zawarte w jego ofercie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia, co do udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te muszą być dołączone do składanej oferty w oddzielnej, zamkniętej kopercie oznaczonej dodatkowo napisem "INFORMACJE OBJĘTE TAJEMNICĄ PRZESIĘBIORSTWA". Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron);

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (nanoszone korektorem, skreślenia) muszą być parafowane własnoręcznie i datowane przez osobę/osoby uprawnione, podpisujące ofertę;

10. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca;

11. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

12. Wszystkie strony oferty muszą być zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki;

13. Wszystkie wypełnione strony muszą być ponumerowane i podpisane przez osobę/ osoby upoważnione; uzyskaną liczbę stron należy wpisać do formularza oferty - załącznik nr 1

14. Dokumenty wymagane od Wykonawców winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje osoba inna niż wynika to ze złożonych dokumentów wówczas musi być wraz z ofertą złożony oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy lub kopia potwierdzona za zgodność przez notariusza;

15. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

16. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów. Upoważnienie musi być udokumentowane pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli (oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa powinna być dołączona do oferty);

17. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, którą należy zaadresować według wzoru :

Gmina Bełżec, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec

i opisać: "Dowóz uczniów z terenu Gminy Bełżec do szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w roku szkolnym 2018/2019"

nie otwierać do dn. 16.07.2018 r. do godz. 930

Niewłaściwe oznaczenie koperty, uniemożliwiające prawidłowe otwarcie, spowoduje odrzucenie ofert.

XII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty przygotowane zgodnie z niniejszym zapytaniem należy złożyć do dnia
16.07.2018 r. do godz. 900

2. Oferta powinna zostać złożona w Urzędzie Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec (sekretariat)

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec (pokój nr 2 – sala narad)

dn. 16.07.2018 r. o godz. 930

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania,

5. Oferty dostarczone za pomocą poczty będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do sekretariatu Urzędu Gminy Bełżec przy
ul. Lwowskiej 5 do dnia: 16.07.2018 r. do godz. 900

XIII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższymi zasadami:

1. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia;

2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto. W formularzu oferty należy pokazać również oddzielnie cenę netto z uwzględnieniem należnego podatku VAT.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich.

3. Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną. Oferta nie może zawierać zapisów typu "cena do negocjacji" lub "cena obowiązuje pod warunkiem. Ewentualny upust cen musi być uwzględniony w oferowanych cenach.

4. Oferta nie zawierająca ceny ostatecznej albo oferta zawierająca kilka propozycji cenowych za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZANMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Ocenie podlegają niewykluczone oferty według następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 100 %

Najniższa cena brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny brutto otrzymają ilości punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:

Wskaźnik ceny = ( Cena minimalna / Cena badana ) x 100

Uzyskany w powyższy sposób wskaźnik da ocenę punktową oferty. Zamówienie otrzyma Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. O terminie oraz miejscu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano.

2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia należy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, zawierającą wskazane pełnomocnika lub lidera (w przypadku zawiązania przez wykonawców konsorcjum).

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierająca nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.belzec.pl i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYKONAWCĄ

1. Wzór umowy, która zawarta będzie z Wykonawcą stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Przyjęcie warunków niniejszego postępowania tj. złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez Zamawiającego.

Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 - formularz ofert

2. Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

3. Załącznik nr 3 - wykaz środków transportu

4. Załącznik nr 4 - projekt umowy

5. Załącznik nr 5 -oświadczenie o zastępczych środkach transportu

<< wróć