ZAPYTANIE OFERTOWE

2018-08-30

ZP.271.9.2018 Bełżec 30.08.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości poniżej 30.000 euro

na zadanie pn.:

Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bełżec z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

(postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych)

ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Gmina Bełżec reprezentowana przez Wójta Gminy Bełżec, który działa przy pomocy urzędu.

Adres Zamawiającego:

Urząd Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec,

Tel. 84 665 24 45, FAX 84 665 23 37 www.belzec.pl

Godziny pracy urzędu – poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30, wtorek 8 od 8:00 do 16:00 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bełżec
z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zgodnie z umową nr DFS-II-7211-464/18 z dnia 20.08.2018r. tj.:

- Zakup defibrylatora AED zgodny z wytycznymi KSRG -sztuk 2

- Zakup Torby ratowniczej PSP-R1 wraz z  wyposażeniem oraz  kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną – 1 sztuka

- Zakup detektora wielogazowego – 1 sztuka 

- Zakup latarki akumulatorowej - sztuk 2

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy- cenowy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Warunki zlecenia: zostały określone w załączniku nr 2 – projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszego zapytania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 14 dni od dnia podpisania umowy

 IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien określić cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowo-cenowym, które stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 1. Podstawą obliczenia ceny za dostawę sprzętu jest opis przedmiotu zamówienia oraz umowa.
 2. Oferta musi obejmować całość zamówienia, 
 1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.
 2. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 3. Oferta winna być:
 •          opatrzona pieczątką firmową,
 •          zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON,
 •          podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.

6. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej;

 1. Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
 2. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Przygotowaną ofertę cenową należy
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail
:
gmina@belzec.pl lub andrzej@belzec.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2018 r. do godz. 10.00.

- Za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty.

 1.       Ocena ofert zostanie dokonana w terminie do 7 dni.
 2.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3.       Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4.       Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki rachunkowe,
  z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 5.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego.
 6.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec w dniu 14.09.2018r. o godz.10:15.

VI. OCENA OFERT

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 100% cena

Opis sposobu obliczania ceny:

1)      Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT

2)      Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia w rozbiciu na poszczególne rodzaje sprzętu wyliczonej, do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich (zgodnie z formularzem ofertowym).

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie oraz na tablicy ogłoszeń.

IX. ZMIANY  UMOWY

a)      Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:

-     wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie,

-     zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,

-     powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan Andrzej Pępiak   pod numerem telefonu 84 665 24 45 oraz adresem email: andrzej@belzec.pl

2)      ZAŁĄCZNIKI:

Formularz ofertowo- cenowy- załącznik nr 1

Projekt umowy – załącznik nr 2

Oświadczenie  RODO-załącznik nr 3

<< wróć