Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bełżec

2018-06-13

EFRR na strone.jpg

1. INFORMACJE OGÓLNE:

Tytuł projektu:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bełżec

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest: "Poprawa stanu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Bełżec przyczyniająca się do poprawy stanu wód gruntowych jak i powierzchniowych, minimalizacji zagrożeń epidemiologicznych oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego".

 

Realizacja projektu umożliwi poprawę stanu infrastruktury technicznej (rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków) oraz zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego, które stanowi podstawę potencjału rozwoju Gminy i wpływa zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców.

 

Grupą docelową, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu na poziomie jego

realizacji będą:

* mieszkańcy Gminy Bełżec

* firmy, przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w obrębie Gminie Bełżec

* instytucje oraz organizacje znajdujące się na terenie Gminy Bełżec.

 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Bełżec. Powyższe działanie mają na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni umożliwiającej odbiór ścieków z nowo kanalizowanych obszarów. Rozbudowa polegać będzie na budowie kolejnego reaktora oczyszczania ścieków w skład którego będą wchodziły dwa ciągi technologiczne wyposażone w: komorę denitryfikacji, nitryfikacji, osadnik wtórny pionowy ze zgarniaczem osadu, komorę stabilizacji osadu nadmiernego oraz pompownię osadu powrotnego wspólną dla obu nowych ciągów. Dodatkowo planuje się zabudowę silosu na wapno wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi i energetycznymi.

 

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte poniższe wskaźniki rezultatu:

1) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 520 osób,

2) Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 610 osób,

3) Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych - 1 szt.

4) Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu - 2448 RLM.

 

Okres realizacji projektu:

od 2017-03-10 do 2020-10-31

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020

Oś priorytetowa 6: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie: 6.4: Gospodarka wodno-ściekowa

Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU

Numer umowy: RPLU.06.04.00-06-0040/17-00

Data podpisania umowy: 2018-05-17

 

 

Wartość projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową

przed wyłonieniem wykonawców

 

Nazwa źródła finansowania

 

Wydatki ogółem

Wydatki kwalifikowane

 

Środki wspólnotowe ( ze środków EFRR)

 

 

1 484 690,76

 

1 484 690,76

 

Krajowe środki publiczne, w tym

 

Budżet państwa

 

Budżet jednostek samorządu terytorialnego

 

Inne krajowe środki publiczne, w tym

 

 

663 744,13

 

 

0,00

 

 

663 744,13

 

0,00

 

262 004,27

 

 

0,00

 

 

262 004,27

 

0,00

 

Prywatne

 

 

0,00

 

0,00

 

Suma

 

 

2 148 434,89

 

1 746 695,03

<< wróć