INFORMACJA PSZOK

2016-07-27

I N F O R M A C J A

na temat stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla potrzeb mieszkańców Gminy Bełżec.

Ustalony został stacjonarny Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany „PSZOK” mieszczący się na Bazie Segregacji Odpadów Komunalnych przy ul. Petera w Tomaszowie Lubelskim.

PSZOK przyjmuje odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bełżec od poniedziałku do piątku w godz. od 7oo do 15oo takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, papier i tekturę, szkło bezbarwne i kolorowe. tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są uprawnieni do samodzielnego, bezpłatnego dostarczenia do PSZOK poszczególnych ww. frakcji odpadów komunalnych.

<< wróć