Szanowni mieszkańcy Gminy Bełżec

2013-06-28

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku zmienia się dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2013 roku każda gmina w Polsce będzie zobowiązana do odbioru odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych. Będzie także odpowiedzialna za osiągnięcie określonych poziomów odzysku i recyklingu określonych grup odpadów.

Uchwalony przez Radę Gminy Bełżec pakiet uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, rozpoczął proces wdrażania tego systemu w naszej gminie.

Uchwałą nr XXII/116/2013 z dnia 6 marca 2013 r. Rada Gminy Bełżec, wybrała metodę naliczania opłat za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość w wysokościach określonych w tej uchwale (kopia uchwały w załączeniu).

Mieszkańcy gminy mają możliwość dokonania wyboru sposobu odbioru odpadów (segregowane lub niesegregowane) oraz wysokości stawki. Informacje te należy zamieścić w deklaracji o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wszyscy właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (niezależnie od tego czy są tam zameldowani czy nie) zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy Bełżec pierwszej j deklaracji w terminie 14 dni od dnia otrzymania druku deklaracji. W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w terminie14dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

W przypadku różnicy w podanej w deklaracji liczbie osób zameldowanych a osób zamieszkałych na nieruchomości należy przedstawić jeden z niżej wymienionych dokumentów w celu potwierdzenia danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1.zaświadczenie ze szkoły o nauce w szkole średniej lub wyższej w systemie dziennym – w promieniu nie mniejszym niż 50 km od miejsca zamieszkania,

2.zaświadczenie o zatrudnieniu – w promieniu nie mniejszym niż 50 km od miejsca zamieszkania,

3.dowód ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscu czasowego zamieszkania,

4.poświadczenie zameldowania czasowego.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami obejmuje wszystkie osoby zamieszkałe stale lub czasowo na terenie gminy Bełżec (także osoby bez zameldowania).
W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana będzie każda ilość zebranych odpadów z danej nieruchomości.
Opłata ta zapewnia odbiór odpadów przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu nieodgraniczonego. Mieszkańcy otrzymają harmonogram odbioru odpadów wraz ze sposobem segregacji odpadów.

Wyliczoną w deklaracji opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz w miesiącu w terminie do 30 dnia miesiąca.

W 2013 roku pierwszą opłatę należy uiścić do 30 lipca (bez względu na datę odbioru odpadów z nieruchomości).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy Bełżec lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Bełżec Nr 63 9617 0005 0000 1111 2000 0001. Zgodnie z ordynacją podatkową, w przypadku nieterminowej wpłaty w/w opłaty naliczane będą odsetki podatkowe + ewentualne koszty upomnienia.

W przypadku niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydana zostanie decyzja Wójta Gminy Bełżec określająca wysokość opłaty.

<< wróć