Ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Bełżec

2018-06-13

EFRR na strone.jpg

1. INFORMACJE OGÓLNE:

Tytuł projektu:

Ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Bełżec

 

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bełżec

przyczyniająca się do poprawy stanu wód gruntowych jak i powierzchniowych, minimalizacji zagrożeń

epidemiologicznych oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego".

 

Realizacja projektu umożliwi: poprawę stanu infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjnej) oraz zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego, które stanowi podstawę potencjału rozwoju Gminy i wpływa zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców.

 

Grupą docelową, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu na poziomie jego

realizacji będą:

* mieszkańcy Gminy Bełżec

* firmy, przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w obrębie Gminie Bełżec

* instytucje oraz organizacje znajdujące się na terenie Gminy Bełżec.

 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje:

1) Budowę sieci wodociągowej,

2) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej.

Powyższe działania mają na celu skanalizowanie domostw położonych w miejscowości Bełżec.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte poniższe wskaźniki rezultatu:

1) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 2 osoby,

2) Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - 92 osób,

3) Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę - 150 osób,

4) Wybudowana sieć kanalizacyjna o łącznej długości 0,987 km.

5) Długość wybudowanej sieci wodociągowej -1,549 km,

6) Wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody - 18,665 m3/dobę,

7) Liczba wspartych stacji uzdatniania wody - 1 szt.

 

Okres realizacji projektu:

od 2016-07-12 do 2020-10-30

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020

Oś priorytetowa 6: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie: 6.4: Gospodarka wodno-ściekowa

Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, IZ RPLU

Numer umowy: RPLU.06.04.00-06-0017/17-00

Data podpisania umowy: 2018-05-17

 

 

Wartość projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową

przed wyłonieniem wykonawców

 

Nazwa źródła finansowania

 

Wydatki ogółem

Wydatki kwalifikowane

 

Środki wspólnotowe ( ze środków EFRR)

 

 

1 706 092,15

 

1 706 092,15

 

Krajowe środki publiczne, w tym

 

Budżet państwa

 

Budżet jednostek samorządu terytorialnego

 

Inne krajowe środki publiczne, w tym

 

 

762 723,62

 

0,00

 

 

762 723,62

 

0,00

 

301 075,14

 

0,00

 

 

301 075,14

 

0,00

 

Prywatne

 

 

0,00

 

0,00

 

Suma

 

 

2 468 815,77

 

2 007 167,29


<< wróć